Vad är avkastning: En grundlig översikt

24 oktober 2023 Jon Larsson
vad är avkastning

En grundlig översikt av vad avkastning är

Avkastning är ett centralt begrepp inom ekonomi och finans som syftar till att mäta den ekonomiska vinsten eller förlusten av en investering. Det kan betraktas som resultatet av att placera pengar eller andra tillgångar i en viss verksamhet, såsom aktier, obligationer eller fastigheter, under en given tidsperiod. Avkastning är en viktig faktor att överväga vid investeringsbeslut, eftersom det ger en indikation på hur lönsam en investering kan vara.

Vad avkastning innebär och olika typer av avkastning

stocks

Avkastning kan vara i form av kapitalvinst eller inkomstvinst. Kapitalvinst uppstår när investeringens värde ökar över tiden och kan realiseras vid försäljning. Till exempel, om du köper aktier i ett företag för 100 kr och säljer dem för 150 kr, är kapitalvinsten 50 kr. Inkomstvinst, å andra sidan, uppstår när en investering genererar löpande intäkter eller utdelningar. Det kan vara i form av ränta från obligationer eller utdelning från aktier.

Det finns olika typer av avkastning som är populära och används för att bedöma olika typer av investeringar. Några exempel är:

1. Aktieavkastning: Den totala avkastningen på aktier som inkluderar både kapitalvinst och utdelningar.

2. Obligationsavkastning: Den procentsats som representerar den årliga avkastningen på en obligation baserat på dess pris och kupongränta.

3. Fastighetsavkastning: Hur mycket inkomst eller värdeökning en fastighetsinvestering genererar över tiden.

4. Fondsavkastning: Avkastningen på en investeringsfond som kan vara baserad på en portfölj av olika tillgångar.

Kvantitativa mätningar av avkastning

För att kvantifiera avkastningen på en investering används olika mätningar. Några av de vanligaste inkluderar:

1. Avkastning på investerat kapital (ROI): Detta är den mest grundläggande mätningen av avkastning och visar förhållandet mellan vinst och investering. Det beräknas genom att dividiera vinsten med den totala investeringskostnaden och multiplicera med 100 för att få resultatet i procent.

2. Intern avkastningsgrad (IRR): Detta begrepp används för att beräkna den genomsnittliga årliga avkastningen på en investering. Det är en mer sofistikerad mätning som tar hänsyn till tidpunkten för kontantflödet och kan användas för att jämföra olika investeringsalternativ.

3. Sharpekvot: Den här mätningen används främst för att bedöma avkastningen på en portfölj. Den jämför den genomsnittliga avkastningen på portföljen med risken den exponeras för. En högre Sharpekvot indikerar en bättre avkastning i förhållande till risk.Skillnader mellan olika typer av avkastning

Skillnaderna mellan olika typer av avkastning ligger främst i de olika tillgångarna och investeringsstrategierna som används. Aktieavkastning är till exempel mer beroende av prisförändringar och utdelningar från aktier, medan obligationsavkastning är mer direkt kopplad till ränta och obligationens pris. Fastighetsavkastning kan vara både genom hyresintäkter och ökade fastighetsvärden över tiden.

Historiska för- och nackdelar med olika typer av avkastning

Historiskt sett har olika typer av avkastning haft både för- och nackdelar. Aktieavkastning har historiskt sett varit högre jämfört med andra tillgångar, men det finns också en större risk för förluster. Obligationsavkastning är mer stabil och ger regelbundna intäkter, men kan vara lägre än avkastningen på aktier. Fastighetsavkastning kan vara en bra diversifiering, men är också känslig för bubblor och marknadsfluktuationer.

Det är viktigt att notera att historisk avkastning inte nödvändigtvis garanterar framtida resultat och att det finns många faktorer som kan påverka en investerings avkastning. Det är viktigt att noga överväga risker och belöningar innan man tar några investeringsbeslut.

Avslutning:

Avkastning är en viktig faktor att överväga vid investeringsbeslut och syftar till att mäta den ekonomiska vinsten eller förlusten av en investering. Det finns olika typer av avkastning, inklusive kapitalvinst och inkomstvinst, som används för att bedöma olika typer av investeringar. Kvantitativa mätningar används för att kvantifiera avkastningen, och skillnaderna mellan olika typer av avkastning ligger främst i de olika tillgångarna och investeringsstrategierna som används. Historiskt sett har olika typer av avkastning haft sina för- och nackdelar, men det är viktigt att noggrant överväga alla faktorer innan man tar några investeringsbeslut.

Källor:

1. Investopedia – ”What Is Return on Investment (ROI)?”

2. Investopedia – ”Understanding the Difference Between Return on Assets and Return on Equity”

3. Investopedia – ”In Search of Alpha”

4. The Balance – ”What Is a High ROI for an Investment?”

5. Morningstar – ”A Guide to the Sharpe Ratio”

6. The Balance – ”Stocks vs. Bonds: How They Work and the Differences Between Them”

7. The Balance – ”Real Estate Investing: A Complete Guide”

FAQ

Hur mäter man avkastning kvantitativt?

Avkastning mäts vanligtvis som en procentuell avkastning, där man beräknar den faktiska avkastningen som en procentsats av den investerade summan. Exempelvis kan en aktieinvestering generera en avkastning på 10% om värdet ökar med 10% under en given tidsperiod.

Vad är avkastning?

Avkastning är ett mått på värdet eller vinsten som genereras från en investering eller ekonomisk aktivitet. Det kan vara kapitalavkastning, ränteavkastning eller utdelningsavkastning.

Vilka för- och nackdelar finns det med olika typer av avkastning?

För kapitalavkastning kan det vara fördelaktigt med högre avkastning, men med högre risk. Ränteavkastning kan vara ett säkrare alternativ, men med lägre potentiell avkastning. Utöver detta kan olika typer av avkastning ha olika investeringstider och kräva olika nivåer av övervakning och analys.

Fler nyheter